افزایش درآمد آزادراه‌ها از طریق حذف آزادسازی ناشی از ازدحام