تاکید رییس جمهور بر پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا