فراخوان انتخاب کارگزار ارسال پیامک – ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

شرکت سپندار مجری طرح اخذ الکترونیک عوارض آزادراههای کشور در نظر دارد امر ارسال پیامک از سامانه پلیس برای برخی از ترددکنندگان از آزادراهها را به کارگزار واجد شرایط که دارای اجازه کارگزاری از راهنمایی و رانندگی کشور است، واگذار نماید.

تاریخ انتشار اسناد: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
مهلت ارسال پیشنهاد‌ها: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
مهلت فراخوان به اتمام رسیده