فراخوان خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده

شرکت سپندار در نظر دارد بخشی از تجهیزات سخت افزاری مرکز داده خود را از طریق برگزاری فراخوان عمومی خریداری نماید. داوطلبان شرکت در فراخوان میتوانند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ به سایت www.sepandaar.com مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

نام فراخوان:  فراخوان خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده
تاریخ انتشار اسناد: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
 مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
مهلت فراخوان به اتمام رسیده