فراخوان خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده – ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

شرکت سپندار در نظر دارد بخشی از تجهیزات سخت افزاری مرکز داده خود را از طریق برگزاری فراخوان عمومی خریداری نماید. داوطلبان شرکت در فراخوان میتوانند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ به سایت www.sepandaar.com مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

نام فراخوان:  فراخوان خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده
تاریخ انتشار اسناد: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
 مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
مهلت فراخوان به اتمام رسیده