مدیران کلیدی

مدیران کلیدی شرکت در دوره دوم هیئت مدیره (۱۴۰۰ تا ۱۳۹۸) شرکت سپندار به شرح زیر است.

در حال تکمیل …


مدیران کلیدی شرکت در دوره اول هیئت مدیره (۱۳۹۸ تا ۱۳۹۶) شرکت سپندار به شرح زیر است.