مدیران کلیدی

مدیران کلیدی شرکت سپندار در دوره دوم هیئت مدیره (۱۴۰۰ تا ۱۳۹۹) به شرح زیر است.


مدیران کلیدی شرکت سپندار در دوره اول هیئت مدیره (۱۳۹۸ تا ۱۳۹۶) به شرح زیر است.