فراخوان استانداردسازی اتاق سرور – ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

شرکت سپندار در نظر دارد استانداردسازی اتاق سرور شامل تهیه ، حمل ، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اتاق سرور را از طریق برگزاری فراخوان عمومی تامین نماید. داوطلبان شرکت در فراخوان می‌توانند از تاریخ ۹۸/۰۲/۲۲ حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۶ به سایت www.sepandaar.com مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. ضمنآ زمان تحویل پاکت‌های مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ به واحد قراردادهای شرکت سپندار می‌باشد.

تاریخ انتشار اسناد: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
 تاریخ ارسال پیشنهاد: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ 1398/03/07
مهلت فراخوان به اتمام رسیده