توضیحات جناب آقای مهندس اربابی قائم‌ مقام مدیرعامل شرکت سپندار در خصوص جریمه عدم پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی

گفت‌وگو اینترنتی جناب آقای مهندس عباس اربابی قائم مقام مدیرعامل شرکت سپندار در خصوص جریمه عدم پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی با شبکه خبر ۱۹ آذر ۹۹