مجمع عمومی سالیانه شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت سامانه پرداخت نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) سهامی خاص برای سال مالی منتهی به ۱۳۹9/۶/۳۱ با حضور تمامی سهامداران شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سامانه پرداخت نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) سهامی خاص با حضور نمایندگان شرکت‌های سهامدار در تاریخ ۱۳۹9/۱2/4 تشکیل شد. در این جلسه، پس از انجام تشریفات قانونی و تعیین هیات رئیسه و رسمیت یافتن جلسه، ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، توسط سازمان حسابرسی قرائت ونسبت به تعیین تکالیف مجمع اقدام گردید در ادامه جلسه ، مدیرعامل گزارش هیات مدیره به مجمع در خصوص عملکردسال مالی منتهی به ۱۳۹9/۶/۳۱  را ارائه نمودند و صورتهای مالی شرکت ، پس از بررسی به تصویب رسید. همچنین در ادامه جلسه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و روزنامه ابرار به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار ، برای سال مالی آتی انتخاب شدند.

گزارش تصویری